شنبه و یکشنبه مورخ ۸و۹دی ماه۹۷ ترم زمستان کانون زبان خیام

به صورت سراسری در سه شعب آغاز شد