محل برگزاری:آموزشگاه علمی آزاد خیام

تاریخ

یکشنبه۱۳۹۷/۱۱/۷

سه شنبه:۱۳۹۷/۱۱/۹

پنج شنبه:۱۳۹۷/۱۱/۱۱

با تدریس سرکار خانم دکتر آرام جعفری