همشهریان محترم میتوانند در روز شنبه مورخ ۹۸/۳/۱۸ جهت شرکت در افتتاحیه و ثبت نام ترم (تابستان)

از طریق سایت و یا مراجعه به شعبه در آدرس:بین فلاحی ۱۱و ۱۳ ساختمان شماره ۲۸۳ اقدام کنند.