کانون زبان خیام همه ساله دوره های تخصصی و عمومی با هدف تربیت مدرس و با گرایش روانشناسی کودک و نوجوان در مباحث یادگیری زبان خارجی برگزار میکند

  1. دوره های Teacher Training Course به منظور تربیت و بکارگیری نیروهای متخصص و کارآزموده کانون برگزار و درپایان مدرک قابل ترجمه به تمام شرکت کنندگان اعطا میگردد