آمادگی ازمون دوره فراگیر دانشگاه پیام نور

چندسالی است که دانشگاه پیام نورجهت سهولت پذیرش دانشجووکمک به علاقمندان تحصیلات دانشگاهی اقدام به پذیرش دانشجو به شیوه فراگیرنموده است.

بدین معنی که هرشخص داوطلب بنابه رشته تحصیلی موردعلاقه دررشته موردنظر ثبت نام کرده وبراساس دروس ترم یک رشته در دانشگاه دوره دانش پذیری راشروع می کند.

درپایان هرترمهماننددیگردانشجویان همان رشته ازدروس ارائه شد،امتحانی جامع بعمل می ایدکه درصورت قبولی دردروس مذکور دوره دانشپذیری به دانشجویی تبدیل می گرددومسلماًاز ترم جدیدنیزبه عنوان دانشجوی ترم دوم همان رشته ادامه تحصیل می دهد.

این شیوه درابتدابرای مقطع کارشناسی تعریف شده اما باگذشت اندک زمان درمقطع کارشناسی ارشد نیز راه خودرابازنمود.

جالب اینکه باتغییرسیاست های دانشگاهی مبنی برپذیرش دانشجوی کارشناسی وکاردانی بدون کنکوراین شیوه(فراگیر)تنهادرمقطع ارشددرحال فعالیت است.

کانون اموزش های علمی ازاد خیام درراستای کمک وراهنمایی متقاضیان دورهای فراگیرارشدبرنامه های تدریس وتقویت متقاضیان رادر رشته های خاصی تعریف وتنبین کرده است ودراین راستا ازاساتید دانشگاهی به خصوص اساتید درحال تدریس همان دروس دردانشگاه متبوع بهره می جوید.

امادگی ازمون (PTE) ازمون زبان عمومی دانشجویان مقطع دکتری. (Pearson test of English)

این ازمون درپایه واساس سنجشی کامپیوتر محورازدانش زبانی افرادی است که قصدمهاجرت یاتحصیل درخارج ازکشوردارند.

ازمون PTE ازاعتباربسیارخوبی درسطح دنیا برخورداراست وگاه در درخواست های ویزا داشتن مدرک PTEالزامی یانکته ای مثبت تلقی می شود.

درحال حاضر این ازمون بخشی از ازمون جامع دانشجویان دکتری بویژه دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی می باشد اما ازانجا که این ازمون ازلحاظ علمی وحتی استخدامی ازاین ازمون استفاده می شود.

کانون زبان خیام بااستعانت ویاری اساتید برجسته وکارازموده دانشگاهی اقدام به برگزاری امادگی ازمون PTEنموده است.

علاقمندان بامراجعه به شعبه کانون اطلاعات دقیق تر را جویا شوند.

*متقاضیان که زبان اول آنان انگلیسی نیست درمهارت های چهارگانه زبانی (Reading-writing-listining-speaking)ازموده می شوند.

کلاس های تدریس زبان عمومی ویژه دانشجویان کارشناسی پیام نور:

براساس تجربه چندین ساله تدریس درزبان انگلیسی متوجه ضعف علمی زبان انگلیسی در دانشجویان رشته های مختلف دانشگاهی شده ایم. اکثر دانشجویان ازبنیه قوی در زبان انگلیسی برخوردار نیستند والبته باتوجه به اجباری بودن گذراندن زبان عمومی در کلیه رشته های دانشگاهی این ساله تبدیل به مشکل ترین یا یکی از استرس زا ترین دروس دوران تحصیل شده است.

ازانجاکه هردانشگاهی بسته به استادموردنظر،درس زبان انگلیسی خودرا ارائه می کند لذا منبع خاص ومشخصی وجود ندارد تا جمیع دانشجویان کلیه رشته ها در بر بگیرد

اما همانطور که از نام درس پیداست از دانشجوتوقع داشتن اطلاعات عمومی وپایه ای زبان می رود ومی توان این ضعف را باحضور درکلاس های مختلف ویا دورهای زبان عمومی جبران کرد

ازاین لحاظ که دانشگاه پیام نور درمورد زبان عمومی منبع کاملامشخص ومعینی را برای کلیه دانشجویان معرفی می کند وسال هاست منبع ان بدون تغییرمانده است لذا برنامه ریزی برای تدریس وفراگیرآن بسیار راحت تر بنظر می رسد.

به این منظور کانون زبان خیام درجهت ارتقا سطح علمی وامادگی ایشان برای پایان هرترم تحصیلی اقدام به برگزاری کلاس های صفرتاصد کتاب زبان عمومی پیام نور نموده است .

ازمتقاضیان دعوت می شود درصورت نیاز به دفتر کانون مراجعه کنند.